Aktuálne

Platby členov KR v roku 2018 – členské je splatné do 31. januára 2018!

Platby v roku 2018

Vážení členovia Komory reštaurátorov,

naďalej pri všetkých platbách platí:

– každú platbu je potrebné hradiť zvlášť;

platby je možné realizovať  bankovým prevodom, alebo vkladom hotovosti na účet Komory reštaurátorov (nie poštovou poukážkou!);

– pri každej úhrade je potrebné uviesť Váš variabilný symbol – číslo z “malého” osvedčenia o členstve.

 

Ročný členský príspevok pre rok 2018 s nezmenenou splatnosťou (30. január 2018) aj výškou:

130,00€ – autorizovaní reštaurátori,

50,00€ – spolupracujúce osoby a reštaurátorky na materskej dovolenke (nevykonávajúce v roku 2018 rešt. činnosť)

100,00€ – riadni členovia;

Odvodový príspevok vo výške 1% za rok 2017 : minimálna výška 30,00€, splatnosť do 15. apríla 2018;

Poistenie výkonu reštaurátorskej činnosti pre obdobie 17.7.2018 – 16.7.2019 je splatné do 15. apríla 2018! Výška zostáva nezmenená – 23,00€ alebo 54,00€.

Poistné pre s.r.o.–  38,00€.

Penalizácia oneskorených platieb je nezmenená – 10% mesačne z dlžnej sumy!

28. decembra 2017|

PF 2018

Vážení členovia Komory reštaurátorov,

vážení priatelia Komory reštaurátorov,

do nového roku 2018 Vám všetkým prajem veľa zdravia, šťastia, radosti, osobnej pohody aj pracovných úspechov.

Juraj Puškár

KR-PF 2018

 

28. decembra 2017|

VŠVU – Pozvánka na zimný prieskum 2017

Vážení členovia Komory reštaurátorov,

prikladáme pozvánku  so srdečným pozvaním kolegov z VŠVU.

Kancelária KR

Pozvánka na Zimný Prieskum 2017 : Invitation to the semester exhibition of students´works

11. decembra 2017|

MAJSTER PAVOL Z LEVOČE pozvánka na medzinárodnú konferenciu

Vážení členovia Komory reštaurátorov,

SNM – Spišské múzeum v Levoči a Spišský dejepisný spolok

Vás vyzývajú k prihláseniu príspevku

na medzinárodnú vedeckú konferenciu Majster Pavol z Levoče,

ktorá sa bude konať v sobotu, 9. decembra 2017 v historickej budove Mestského divadla v Levoči.

Konferencia Majster Pavol 2017

26. septembra 2017|

Program XVI. medzinárodného seminára o reštaurovaní, Hotel Bránica 27. – 29. 9. 2017

Vážení členovia Obce reštaurátorov Slovenska, Komory reštaurátorov, vážení priatelia,

prikladáme definitívny program tohoročného seminára.

Tešíme sa na stretnutie!

Predstavenstvo ORS a KR

PROGRAM SEMINÁRA 2017

25. septembra 2017|

Žiadosti do jesenného skúšobného senátu KR prijímame do 11. septembra 2017!

48. zasadnutie Skúšobného senátu KR

48. zasadnutie skúšobného senátu KR sa bude konať v pondelok, 23. októbra 2017.

Kompletné žiadosti musia byť odovzdané kancelárii KR emailom aj osobne najneskôr v pondelok v pondelok, 11. septembra 2017.

22. augusta 2017|