EURÓPSKY DEŇ KONZERVOVANIA-REŠTAUROVANIA a TÝŽDEŇ SOCIÁLNYCH MÉDIÍ od 4.do 10.októbra 2021

24. septembra 2021Aktuálne

Európske dni konzervovania a reštaurovania od 4.októbra do 10.októbra 2021

Drahí kolegovia a priatelia,

Európske dni konzervovania a reštaurovania sú príležitosťou na hlbšie poznanie kultúrneho dedičstva, na reflektovanie výziev, spojených so zachovaním jeho materiálnej podstaty a jeho dostupnosťou v meniacom sa svete.  » Čítať viac

REŠTAUROVANIE A TECHNICKÉ NORMY EÚ

16. septembra 2021Aktuálne

Technické normy

Technickou normou sa rozumie technická špecifikácia prijatá normalizačným orgánom na opakované alebo nepretržité používanie. Vo všeobecnosti ide o dokument majúci charakter dobrovoľného usmernenia, v ktorom sú uvedené technické požiadavky, ktoré má spĺňať výrobok, služba, výrobný proces, postup, systém a metódy ich skúšania. Technické normy nie sú všeobecne záväzné ako sú právne predpisy,  » Čítať viac

JESENNÝ TERMÍN ŠPECIALIZOVANÝCH REŠTAURÁTORSKÝCH SKÚŠOK A AUTORIZAČNÝCH SKÚŠOK

6. augusta 2021Aktuálne

Vážení uchádzači o členstvo v Komore reštaurátorov a vážení členovia Komory reštaurátorov, týmto zverejňujeme možnosť prihlásiť sa na jesenný termín špecializovaných reštaurátorských skúšok a autorizačných skúšok, ktorý je určený na pondelok 18.októbra 2021.

Uzávierka pre podanie prihlášok je do pondelka 27.septembra 2021 vrátane.

 

 

PODMIENKY

 

Uchádzač o členstvo v Komore reštaurátorov

 

Najneskôr v pondelok 27. septembra 2021 uchádzač o členstvo v Komore reštaurátorov musí bezhotovostne zaplatiť na bankový účet Komory reštaurátorov skúšobný poplatok za špecializovanú reštaurátorskú skúšku vo výške 300 eur a doručiť do kancelárie Komory reštaurátorov

  •           vyplnenú a podpísanú prihlášku na špecializovanú reštaurátorskú skúšku uchádzača o členstvo
  •           úradne osvedčené vysokoškolské diplomy a úradne overené vysvedčenia o štátnej skúške preukazujúce nadobudnutie vysokoškolského reštaurátorského vzdelania prvého a druhého
   stupňa vo vzdelávacom zariadení so sídlom v členskom štáte Európskej únie,
 •  » Čítať viac

E.C.C.O. Európska konfederácia organizácií konzervátorov-reštaurátorov

28. júla 2021Aktuálne

Keď sme svedkami nedávnych ničivých povodní v Nemecku, Belgicku, Luxembursku a Rakúsku, cítime hlbokú účasť so všetkými, do osobných a profesionálnych životov ktorých ničivý živel zasiahol. Tieto udalosti nás uisťujú o krehkosti opatrovaného kultúrneho dedičstva, ohrozeného strašnými dôsledkami klimatickej zmeny.

Zo srdca si želáme, aby ďaľšie dni bolo lepšie, dúfame, že odstraňovanie škôd začne rýchlo,  » Čítať viac

ROZHOVOR S PREDSEDNÍČKOU KOMORY REŠTAURÁTOROV

8. júla 2021Aktuálne

Najviac hlasov zo všetkých kandidátov kandidujúcich do orgánov komory získala aj v posledných voľbách na zasadnutí valného zhromaždenia dňa 14. júna 2021 doterajšia predsedníčka komory Mgr. art. Barbara Davidson ArtD., ktorú následne novozvolené predstavenstvo opätovne zvolilo do funkcie predsedníčky komory aj pre nové funkčné obdobie na roky 2021 až 2023. Zaujímalo nás, ako si vysvetľuje takúto mimoriadne vysokú dôveru členskej základne a aké má plány,  » Čítať viac

Jozef Dorica, akad.mal. pozýva na výstavu reštaurátorských realizácií v Nitrianskej Blatnici

4. júna 2021Aktuálne

 » Čítať viac

Komora reštaurátorov podala pripomienky k návrhu nového stavebného zákona

27. mája 2021Aktuálne

Dňa 26. mája 2021 skončilo medzirezortné pripomienkové konanie k návrhu nového stavebného zákona pod názvom „zákon o výstavbe“, ktorý má zrušiť a nahradiť doterajší stavebný zákon z roku 1976. Nakoľko problematika stavebného práva sa dotýka aj výkonu povolania reštaurátorov, ktorí vykonávajú profesionálnu činnosť aj na stavbách, ktoré sú vyhlásené za národné kultúrne pamiatky, tak tomuto legislatívnemu návrhu sme venovali mimoriadnu pozornosť. Po preštudovaní tohto legislatívneho návrhu sme dospeli k záveru, že je nevyhnutné podať pripomienky.  » Čítať viac

Potreba nástrojov a zariadení pre konzervovanie

24. mája 2021Aktuálne


Vážené členky, vážení členovia, Univerzita v Turíne robí prieskum v rámci programu Tech4Culture(EU Horizon 2020 & Marie Skłodowska-Curie Action Funds).

Cieľom prieskumu je

 • zhromaždiť informácie o súčasných trendoch používania vedeckých nástrojov a zariadení pri práci konzervátorov
 • preveriť u profesionálov, pracujúcich v oblasti konzervovania kultúrneho dedičstva ich rozsah používania vedeckých analýz a technológií v každodennej praxi
 •  na základe záverov z prieskumu formulovať odporúčania pre konzervátorov ohľadom získania najdôležitejších a najvhodnejších nástrojov a zariadení pre ich prácu

Účastníci prieskumu

konzervátori,  » Čítať viac