Aktuálne

Výsledok 48. zasadnutia Skúšobného senátu KR

Na 48. zasadnutí 23. októbra 2017 Skúšobný senát pridelil:

Mgr. Petrovi Gombošovi, akad. mal.-rešt. osvedčenie na špecializáciu M2 – reštaurovanie tabuľovej maľby.

10. mája 2018|

Valné zhromaždenie KR 14. mája 2018 sa uskutoční na Drotárskej ceste 46!

Pozor! Zmena miesta konania valného zhromaždenia!

Pozvanka s programom VZ 14.05.2018

24. apríla 2018|

Platba 1% odvodového príspevku a poistného 2018/19

Vážení členovia Komory reštaurátorov,

prosím venujte pozornosť splatnosti

1% odvodového príspevku (minimálne 30,00€)

a poistného na obdobie 17.07.2018 – 16. 07. 2019 (23,00€, alebo 54,00€; za s.r.o. 38,00€)

do 15. apríla 2018!

Prosíme Vás plaťte zvlášť 1%, zvlášť poistné!

Ďakujeme za pochopenie

Kancelária KR

27. marca 2018|

Výkon reštaurátorskej činnnosti – IČO

Vážení členovia Komory reštaurátorov,

zákon č. 272/2015 Z.z. o registri právnických osôb, podnikateľov a orgánov verejnej moci a o zmene a doplnení niektorých zákonov s účinnosťou od 1. novembra 2015 ustanovuje RPO ako zdroj právne platných údajov.

V zmysle tohto zákona je právnická osoba Komora reštaurátorov ako inštitúcia vydávajúca oprávnenia (osvedčenia na špecializácie reštaurovania) na výkon reštaurátorskej činnosti v zmysle zákona 200/1994 Z.z. povinná vykonávať zápis a výmaz IČO, ktoré bolo dosiaľ vydávané Štatistickým úradom. V tomto zmysle žiadame členov KR, aby kancelárii KR nahlásili Identifikačné číslo organizácie (IČO), na ktoré vykonávali (aj dátum kedy bolo prípadne IČO zrušené) resp. vykonávajú reštaurovanie v zmysle Zákona 200/1994 Z.z.

Členom KR, ktorí mienia zmeniť výkon reštaurátorskej činnosti v zmysle zákona 200/1994 zo s.r.o. na SZČO pridelí IČO kancelária KR.

Novým členom – pokiaľ sa vyjadria, že budú vykonávať rešt. činnosť ako SZČO – pridelí IČO tiež kancelária KR.

Predstavenstvo KR

23. januára 2018|

Termíny skúšobných senátov KR v roku 2018


Vážení členovia Komory reštaurátorov, vážení budúci členovia Komory reštaurátorov,

zverejňujeme termíny zasadnutí skúšobných senátov KR v roku 2018:

Uzávierka/deadline pre podanie žiadosti do jarného skúšobného senátu KR: pondelok, 19. februára 2018;

– I. kolo (bez účasti žiadateľov) skúšobného senátu KR sa koná v pondelok, 12. marca 2018;

– II. kolo skúšobného senátu KR sa koná v pondelok, 9. apríla 2018.

 

Uzávierka/deadline pre podanie žiadosti do jesenného skúšobného senátu KR: pondelok, 17. septembra 2018;

– I. kolo (bez účasti žiadateľov) skúšobného senátu KR sa koná v pondelok, 8. októbra 2018;

– II. kolo skúšobného senátu KR sa koná v pondelok, 29. októbra 2018.

 

Žiadatelia o zápis do zoznamu členov KR nájdu tlačivá žiadostí na tejto webovej stránke >Kontakt.

Žiadosti elektronicky vyplnené,

pdf. skeny  Bc a Mgr. art. diplomov a vysvedčení o vykonanej štátnej skúške, výpisu z registra trestov, OP,

zoznam predložených dokumentácií,

zoznam vykonaných reštaurátorských prác po ukončení vysokoškolského štúdia v režime výkonu odbornej praxe a odporučenie reštaurátora

prosíme zaslať emailom na komora@restauro.sk ako Wordový .doc alebo .docx a po telefonickom dohovore osobne priniesť do kancelárie KR spolu s dokumentáciami najneskôr v deň uzávierky.

Pre členov KR, žiadateľov o pridelenie osvedčenia na ďalšiu špecializáciu reštaurovania nie sú horeuvedené žiadosti určené!

Prosíme neposielajte Vaše žiadosti poštou!

Kancelária KR

 

 

8. januára 2018|

Platby členov KR v roku 2018 – členské je splatné do 31. januára 2018!

Platby v roku 2018

Vážení členovia Komory reštaurátorov,

naďalej pri všetkých platbách platí:

– každú platbu je potrebné hradiť zvlášť;

platby je možné realizovať  bankovým prevodom, alebo vkladom hotovosti na účet Komory reštaurátorov (nie poštovou poukážkou!);

– pri každej úhrade je potrebné uviesť Váš variabilný symbol – číslo z „malého” osvedčenia o členstve.

 

Ročný členský príspevok pre rok 2018 s nezmenenou splatnosťou (30. január 2018) aj výškou:

130,00€ – autorizovaní reštaurátori,

50,00€ – spolupracujúce osoby a reštaurátorky na materskej dovolenke (nevykonávajúce v roku 2018 rešt. činnosť)

100,00€ – riadni členovia;

Odvodový príspevok vo výške 1% za rok 2017 : minimálna výška 30,00€, splatnosť do 15. apríla 2018;

Poistenie výkonu reštaurátorskej činnosti pre obdobie 17.7.2018 – 16.7.2019 je splatné do 15. apríla 2018! Výška zostáva nezmenená – 23,00€ alebo 54,00€.

Poistné pre s.r.o.–  38,00€.

Penalizácia oneskorených platieb je nezmenená – 10% mesačne z dlžnej sumy!

28. decembra 2017|