Aktuálne

Pozvánka na vedecké Kolokvium sv. Mikuláša

restauro-kolokvium-sv-mikulasa

Kostol sv. Mikuláša v Podunajských Biskupiciach v Bratislave
vo svetle nových výskumov (vedecké kolokvium)
Rímskokatolícka fara v Podunajských Biskupiciach
12. 2. 2019 o 9,00 hod.

Pozvánka na vedecké Kolokvium sv. Mikuláša

1. februára 2019|

Termíny skúšobných senátov Komory reštaurátorov v roku 2019

Vážení členovia Komory reštaurátorov, vážení uchádzači o členstvo v Komore reštaurátorov
zverejňujeme termíny zasadnutia skúšobných senátov KR v roku 2019:

Uzávierka pre podanie žiadostí do jarného skúšobného senátu KR je pondelok, 18. februára 2019:

  • I. kolo (bez účasti žiadateľov) skúšobného senátu KR sa koná v pondelok, 11.marca 2019
  • II. kolo skúšobného senátu KR sa koná v pondelok, 8. apríla 2019

Uzávierka pre podanie žiadostí do jesenného skúšobného senátu KR je pondelok, 19. augusta 2019;

  • I. kolo (bez účasti žiadateľov) skúšobného senátu KR sa koná v pondelok, 9. septembra 2019
  • II. kolo skúšobného senátu KR sa koná v pondelok, 7. októbra 2019

Žiadatelia o zápis do zoznamu členov KR nájdu tlačivá žiadostí na na adrese https://www.restauro.sk/komora-restauratorov/ziadosti-o-zapisanie-do-zoznamu-clenov-kr

Žiadatelia o zápis do zoznamu členov KR zašlú na mailovú adresu komora@restauro.sk

  • elektronicky vyplnenú žiadosť
  • pdf skeny Bc a Mgr.art.diplomov a vysvedčení o vykonanej štátnej skúške, výpisu z registra trestov, zoznam predložených dokumentácií
  • zoznam vykonaných reštaurátorských prác po ukončení vysokoškolského štúdia v režime výkonu odbornej praxe a odporučenie reštaurátora

ako súbor .doc alebo .docx
a po telefonickom dohovore osobne prinesú do kancelárie KR spolu s dokumentáciami najneskôr v deň uzávierky

Pre členov KR, žiadateľov o pridelenie osvedčenia na ďaľšiu špecializáciu reštaurovania nie sú vyššieuvedené žiadosti určené!

Prosíme, neposielajte Vaše žiadosti poštou!

Kancelária KR

31. januára 2019|

Výberové konanie na post riaditeľa Liptovskej galérie P. M. Bohúňa

Vážení členovia KR,
zverejňujeme výberové konanie na post riaditeľa. GPMB v Liptovskom Mikuláši.
Kancelária KR
komplexné riadenie a zodpovednosť za činnosť organizácie; • zodpovednosť za hospodárne a efektívne nakladanie so zvereným majetkom organizácie;
10. januára 2019|

PF 2019

Vážení kolegovia a priatelia,

v mene predstavenstva KR vám želám úspešný reštaurátorský rok 2019!

Barbara Davidson

Predsedníčka KR

PF19_KomoraR

2. januára 2019|

Platba členského poplatku pre rok 2019

Vážení členovia KR,

splatnosť ročného členského príspevku pre rok 2019 schváleného na valnom zhromaždení KR dňa 14. mája t.r. 

je do 31. januára 2019 nasledovne:

členský príspevok reštaurátora je 150,00EUR,

členský príspevok autorizovaného reštaurátora je 195,00EUR

a členský príspevok spolupracujúcej osoby je 75,00EUR.

Pri úhrade výhradne prevodom na účet KR (IBAN SK95 1100 0000 0026 2674 8124) prosím nezabudnite uviesť Váš variabilný symbol!

Platbu členského nespájajte so žiadnou inou platbou!

 

Kancelária KR

18. decembra 2018|

Seminár o reštaurovaní 2019

Vážení členovia Komory reštaurátorov,

Komora reštaurátorov organizuje seminár o reštaurovaní, zameraný na región Záhoria, ktorý sa uskutoční na jeseň budúceho roku.

Boli by sme radi, aby členovia, ktorí v tomto regióne reštaurovali, dali o sebe vedieť a prihlásili sa so svojimi príspevkami, ktoré by mohli byť začlenené do pripravovanej publikácie a odznieť na seminári (predpokladaný termín 9. – 11. 10. 2019).

Našou ambíciou je propagovanie reštaurovania kultúrnych pamiatok v tomto regióne. Úspech tohto projektu a pokračovanie v ďalších regiónoch bude závisieť aj od aktivity členskej základne.

Realizácia projektu závisí od podpory z grantovej schémy MKSR.

Vaše návrhy i akékoľvek otázky prosím adresujte členovi predstavenstva, Petrovi Šimonovi, ktorý seminár i publikáciu pripravuje.

kontaktná e-mailová adresa: petkosimon@gmail.com

19. novembra 2018|