Valné zhromaždenie 29.4.2013

12. marca 2013Aktuálne

Vážený členovia KR,

valné zhromaždenie sa bude konať na tradičnom mieste, Ústav vzdelávania a služieb) v pondelok, 29. apríla 2013 od 9:00hod.

Pozvánku s programom dostane každý člen KR emailom.

Kancelária KR   » Čítať viac

Coneco Racioenergia/ výstava Pamiatky 9. –13. apríla 2013

12. marca 2013Aktuálne

Vážení členovia Komory reštaurátorov, v čase od 9.-13.4.2013 sa v rámci veľtrhu Coneco uskutoční po prvýkrát výstava Pamiatky. Komora reštaurátorov je jedným z troch garantov tejto výstavy. Predstavenstvo KR sa vzhľadom na krátkosť času a na skutočnosť, že na túto prezentáciu neboli plánované žiadne finančné prostriedky, rozhodlo použiť výber z už existujúcich bannerov z výstavy Umenie reštaurovania II. V rámci tohoto podujatia odznie aj päť prednášok členov KR.

Každý člen KR môže navštíviť výstavu Coneco zdarma ak si vstupenku,  » Čítať viac

Platby členov KR pre rok 2013

5. marca 2013Aktuálne

Dovoľujeme si upozorniť riadnych členov KR, že valným zhromaždením KR bolo dňa 15.5.2012 navýšené členské na 100,00 EUR. Platby auztorizovaných reštaurátorov (120,00EUR) a spolupracujúcich osôb (37,50 EUR) zostávajú nezmenené rovnako ako výška odvodového príspevku (minimálne 30,00 EUR) a poistného (23,00 alebo 54,00 EUR, spoločnosti 38,00EUR).

Kancelária KR   » Čítať viac

Upozornenie pre žiadosť o pridelenie dočasného osvedčenia

5. decembra 2012Aktuálne

Dovoľujeme si upozorniť žiadateľov o pridelenie dočasného osvedčenia, že ku žiadosti o toto osvedčenie musí byť priložené prehlásenie "garanta", člena KR s prideleným riadnym osvedčením v poožadovanej špecializácii, že súhlasí s tým, aby držiteľ dočasného osvedčenia vykonával reštaurátorskú činnosť v tejto špecializácii pod jeho dozorom alebo v spolupráci s nim. Bez tohoto prehlásenia žiadosti o dočasné osvedčenie nebudú akceptované.  » Čítať viac

Termíny zasadnutí skúšobných senátov pre rok 2013

5. decembra 2012Aktuálne

Predstavenstvo KR vypisuje nasledovné termíny skúšobných senátov v roku 2013:

Skúšobný senát 15. apríla 2013 – uzávierka žiadostí do 4. februára 2013;

skúšobný senát 28. októbra 2013 – uzávierka žiadostí do 26. augusta 2013.

Žiadosti prijaté po termínoch uzávierky budú presunuté na nasledujúci skúšobný senát.

Kancelária KR   » Čítať viac

Pozvánka na úžasné prednášky 6.12.2012

4. decembra 2012Aktuálne

Vážení členovia Komory reštaurátorov,

dovoľujem si Vám dať do pozornosti prednášky, konajúce sa na

Vysokej škole výtvarných umení, Drotárska cesta 44 v Bratislave.

Pozývame Vás na prednášky:

pána prof. Petra Siegla, akad. mal., na tému „Vzájomná závislosť etických princípov v reštaurátorskej profesii“.

doktoranda AVU v Prahe, MgA. Andreja Šumberu, na tému Restaurování relikviáře sv.Maura“. a Restaurátorský průzkum korunovačních klenotů českých králů“ , ktoré reštauroval.

Termín konania: 06.12.2012 o 10:00 hod.,  » Čítať viac

Výsledky 38. zasadnutia Skúšobného senátu KR zo dňa 29.10.2012

7. novembra 2012Aktuálne

Predstavenstvo Komory reštaurátorov potvrdilo tieto výsledky 38. skúšobného senátu KR:

Mgr. art. Jana Balážiková – riadne osvedčenie na špecializáciu reštaurovania S9: reštaurovanie štukových plastík, štukových architektonických článkov a súvisiacich omietok v interiéroch a exteriéroch historickej architektúry;

Akad. mal. Alexandra Šulíková – riadne osvedčenie na špecializáciu reštaurovania S3: reštaurovanie drevených architektonických článkov a oltárnych architektúr;

Mgr. art. Barbara Mikuláš Burianová – riadne osvedčenie na špecializácie reštaurovania: M4 – reštaurovanie diel na papieri a U3– reštaurovanie fotografií;  » Čítať viac

XI. medzinárodný seminár o reštaurovaní, Hrádok-Ochtinská aragonitová jaskyňa 26. – 28. 9. 2012

10. septembra 2012Aktuálne

Vážení členovia Komory reštaurátorov, predstavenstvo KR v spolupráci s Obcou reštaurátorov Slovenska pripravuje XI. medzinárodný seminár o reštaurovaní. Hlavnou témou seminára budú narodné kultúrne pamiatky Gemera.

Prikladáme prihlášku na seminár a už temer hotový program seminára.

Upozornenie: Účastnícky poplatok študentov katedry reštaurovania VŚVU a čakateľov na členstvo v KR je znížený na 20,00EUR.

Kancelária KR

Program seminára

Prihláška na seminár  » Čítať viac