XI. medzinárodný seminár o reštaurovaní, Hrádok-Ochtinská aragonitová jaskyňa 26. – 28. 9. 2012

10. septembra 2012Aktuálne

Vážení členovia Komory reštaurátorov, predstavenstvo KR v spolupráci s Obcou reštaurátorov Slovenska pripravuje XI. medzinárodný seminár o reštaurovaní. Hlavnou témou seminára budú narodné kultúrne pamiatky Gemera.

Prikladáme prihlášku na seminár a už temer hotový program seminára.

Upozornenie: Účastnícky poplatok študentov katedry reštaurovania VŚVU a čakateľov na členstvo v KR je znížený na 20,00EUR.

Kancelária KR

Program seminára

Prihláška na seminár  » Čítať viac

Platby pre rok 2012

20. júla 2012Aktuálne

Vážení členovia KR, pre rok 2012 sú všetky príspevky splatné nezmenene do 15. apríla 2012 na starý účet 26 26 74 81 24/1100. Ich výška zohľadňuje predpis schválený valným zhromaždením členov KR dňa 29.11.2010. Každú platbu realizujte zvláštnym platobným príkazom, alebo priamym vkladom na účet KR s uvedením Vášho variabilného symbolu. Neplaťte poštovými poukážkami!

– Ročný členský príspevok 75,00 EUR

– Ročný členský príspevok autorizovaného reštaurátora 120,00 EUR

– Ročný členský príspevok spolupracujúceho člena 37,50 EUR

– Odvodný príspevok vo výške 1%,  » Čítať viac