Cena prof. Karla Veselého za reštaurovanie – návrhy na nominácie

16. augusta 2016Aktuálne

Vážení členovia Komory reštaurátorov,

predstavenstvo KR Vás opätovne vyzýva, aby ste kancelárii KR zaslali Vaše návrhy na udelenie Ceny prof. Karla Veselého za reštaurovanie ukončené v rokoch 2014 aj v roku 2015.

Kancelária KR dosiaľ eviduje návrhy na ocenenie:

Mgr. art. Štefana Kocku za reštaurovanie rozsiahlej zbierky mortuárií  Stredoslovernského múzea v Banskej Bystrici;

Mgr. art. Tomáša Kucmana a Mgr. art. Petra Koreňa za reštaurovanie románskej rotundy Všetkých svätých  v Dechticiach;  » Čítať viac

Výzva

21. júla 2016Aktuálne

Vážení členovia Komory reštaurátorov,

Predstavenstvo KR Vás vyzýva, aby ste na komunikáciu s Komorou reštaurátorov využívali iba emailovú adresu komora@restauro.sk.

Ďakujeme za pochopenie.

Predstavenstvo KR  » Čítať viac

Konferencia Bardkontakt 2016, 23. – 24. augusta 2016

1. júla 2016Aktuálne

Vážení členovia Komory reštaurátorov,
organizačný výbor konferencie Vás pozýva Vás na tohtoročnú konferenciu Bardkontakt 2016 na tému Profesijná zodpovednosť aktérov ochrany pamiatok.
Všetky aktuálne informácie a pokyny k účasti nájdete na webovej stránke konferencie: http://bardkontakt.wix.com/bardkontakt   » Čítať viac .

Ing. arch. Ing. Martin Dubiny
za organizačný výbor konferencie

Výstava Dedičstvo Karola Veľkého v SNM

17. júna 2016Aktuálne

Výstava mapuje obdobie včasného stredoveku ako jednu z významných etáp pre tvorbu súčasnej európskej kultúrnej identity a snaží sa uplatniť koncept „jednoty v rozmanitosti“, ktorý je mottom Európskej únie od roku 2000. Pracuje s historickým dedičstvom, ku ktorému môžeme pristupovať rôznymi spôsobmi. Na jednej strane ho môžeme „len“ zachovávať, na strane druhej ho môžeme vnímať ako výzvu na diskusiu, ktorá dáva minulosti súčasný zmysel, pričom sa sústreďuje na vzájomné pôsobenie pamäte, identity a miesta.  » Čítať viac

Fachhochschule Potsdam

15. júna 2016Aktuálne

„Dear Sir/Madam,
As the professor for Conservation and Restoration of Murals at the University of Applied Sciences in Potsdam, Germany, is going to retire next year, we are seeking to appoint a successor to fill this position.
Of course we would like to reach as many eligible candidates as possible and therefore would be very grateful if you could distribute the attached advertisement in your circles and publish it in the respective sections of your website.  » Čítať viac

Tlačová správa E.C.C.O.

30. mája 2016Aktuálne

Tlačová správa E.C.C.O.
Európska konfederácia konzervátorských a reštaurátorských organizácií – E.C.C.O. usporiada svoje Valné zhromaždenie a Stretnutie prezidentov pri príležitosti 25. výročia svojho vzniku, v Berlíne vo dňoch 5. a 6. júna 2016.
Hlavná téma zasadania „Starostlivosť o zachovanie dedičstva má zmysel! Profesia konzervátora a reštaurátora ako strategický zdroj pre kultúrne dedičstvo“ predstavuje myšlienku, že konzervovanie a reštaurovanie má schopnosť vytvárať nové poznatky a odhaľovať informácie o našom dedičstve, čo sa môže uskutočňovať prostredníctvom metodiky pre udržateľné využívanie a prístupnosť.  » Čítať viac